logo
  • Twój koszyk jest pusty ...

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OUTLETOWO.PLPreambuła:

Jako nieliczni, dopuszczamy możliwość negocjowania wszystkich warunków zawieranej z nami na odległość umowy sprzedaży. Dlatego informujemy Państwa, że Kupujący przed złożeniem zamówienia ma prawo do prowadzenia negocjacji, w zasadzie wszystkich warunków zawieranej z nami umowy. Powyższe dotyczy także postanowień niniejszego Regulaminu, które mogą ulec zmianie w drodze indywidualnych negocjacji. Negocjacje te dla swej skuteczności, winny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na wskazany niżej adres Sprzedającego sklep@outletowo.pl . W przypadku jednak, rezygnacji przez Klienta z możliwości zawarcia umowy w drodze indywidualnych negocjacji, wówczas do zawieranej z nami umowy na odległość, zastosowanie ma niniejszy Regulamin i odpowiednie przepisy prawa. 


Postanowienia Regulaminu

 

1. Informacje o Sprzedającym:
  

2. Definicje:
 

2.1. Sprzedający -  Outletowo Wioleta Zaskórska

adres: Radziątków 12 B, 97-371

Nip : 7712930874

Regon: 528053967

2.2. Konto bankowe –  wskazany niżej rachunek bankowy Sprzedającego, na który dokonywane są płatności z tytułu zakupu i dostawy Towarów. Numer rachunku bankowego 

2.3. Sklep internetowy - zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży Towarów prowadzona przez Outletowo Barbara Bobak poprzez stronę internetową www.outletowo.pl .

2.4. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieć teleinformatyczną za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego – zwany internetem.

2.5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, a także osoba będąca Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta dokonująca u Sprzedającego zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

2.6. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową kupującego. 

2.6.1. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.7. Konto Klienta – utworzone na platformie www.outletowo.pl indywidualne konto, zawierające dane osobowe Klienta wraz z danymi o dotychczas przeprowadzonych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia, zapisane w systemie informatycznym Outletowo, do którego dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas rejestracji.

2.8. Towar - Prezentowany na www.outletowo.pl Towar to odzież nowa (nieużywana) znanych i lubianych marek, pochodząca z końcówek kolekcji, sezonowych wyprzedaży, likwidacji sklepów, po ekspozycyjny czy nadwyżek magazynowych. Odzież posiada oryginalne papierowe metki.

2.9. Zamówienie – oferta nabycia konkretnie oznaczonego co do tożsamości Towaru, za cenę uwidocznioną w Sklepie Internetowym, kierowana przez Klienta do sklepu zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego outletowo.pl. 

2.10. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej, wraz ze wskazaniem przewoźnika i kosztu dostawy, wymieniona w cenniku dostaw prezentowanym na platformie www.outletowo.pl 

2.11. Miejsce wydania Towaru – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Klienta 
 
2.12. Moment wydania Towaru – chwila, w której Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmuje Towar w posiadanie.

2.13. Płatność – wybrana przez Klienta metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę, wskazana na platformie www.outletowo.pl

2.14. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, z późniejszymi zmianami. 

2.15. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, w przypadku innych niż Konsument, lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta Kupujących. 

2.16. Regulamin – niniejszy Regulamin.

2.17. Dane kontaktowe –   Outletowo Wioleta Zaskórska

adres: Radziątków 12 B, 97-371

Nip : 7712930874

Regon: 528053967 e-mail: OutletowoSklep@wp.pl

nr tel: 5085420642.18. Adres pocztowy – imię i nazwisko, lub nazwa instytucji, informacje o miejscowości, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość, w której znajduje się poczta. 

2.19. Adres reklamacyjny – adres pod który należy wysyłać wszelkie reklamacje:  OutletowoSklep@wp.pl, Outletowo 

2.20. Wada – wada prawna i/lub fizyczna Towaru, 

2.21. Wada fizyczna – niezgodność Towaru z umową, o której Sprzedający nie poinformował Klienta przy zawieraniu umowy, 

2.22. Wada prawna – sytuacja, kiedy sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także, jeżeli ograniczenie w korzystaniu i rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

3. Postanowienia ogólne:
 

3.1. Podstawą zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem, jest złożenie przez Klienta kompletnego zamówienia w Sklepie Internetowym www.outletowo.pl 
3.2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
3.3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3.4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest odrębnie w cenniku dostaw. Ceny towarów nie zawierają również kosztów ewentualnych zwrotów, które to koszty obciążają każdorazowo Klienta. 
3.5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego. 
3.6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
3.6.1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
3.6.2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
3.7. Klient może skorzystać z udostępnionej na platformie www.outletowo.pl opcji zapamiętania jego danych przez Sklep Internetowy w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient  powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 

4. Przyjmowanie i składanie zamówień
 

4.1. Zamówienia w Sklepie Internetowym Outletowo.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie poprzez stronę Internetową www.outletowo.pl.
4.2. Dokonanie zakupu w prowadzonym przez nas Sklepie Internetowym nie wymaga założenia Konta Klienta, natomiast wymagane jest dobrowolne podanie podstawowych danych, umożliwiających kontakt i wysyłkę Towaru.
4.3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga przejścia przez poszczególne jego etapy. Klient składając Zamówienie, wybiera spośród dostępnych Towarów jego rodzaj, model, kolorystykę, rozmiar, ilość, za cenę wskazaną na Stronie Internetowej. Wybór następuje poprzez okna dialogowe na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z ich funkcjonalnością w tym poprzez kliknięcie ikonki „dodaj do koszyka”. Klient wybiera również sposób płatności i formę dostawy. Po dokonaniu wyboru Towaru, podaniu wymaganych danych oraz sposobu płatności Klient poprzez naciśnięcie „POTWIERDŹ ZAKUP” wysyła Zamówienie do Outletowo.pl. Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem nam (tj.: Outletowo.pl) oferty kupna wybranego Towaru zgodnie z cennikiem Outletowo.pl oraz pokrycia przez Klienta kosztów jego dostarczenia.
4.4. Klient po złożeniu Zamówienia, otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez siebie adres, informację zwrotną, zawierającą przyjęcie Zamówienia ze wskazaniem ilości, rodzaju i wartości Zamówienia oraz unikalny numer Zamówienia. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sklepu Internetowego Outletowo.pl i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Informacja o przyjęciu oferty przez Outletowo.pl będzie zawierała potwierdzenie zawarcia umowy, w tym oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży, określenie Towaru jego ilości, ceny i kosztów dostawy.
4.5. Klient może anulować zamówienie, na każdym etapie jego składania, aż do chwili wysłania zamówionego Towaru, przerywając proces zamawiania poprzez usunięcie y koszyka dodanych uprzednio tam Towarów. 
4.6. Koniecznym warunkiem realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest podanie prawidłowego podmiotu zamawiającego, adresu do dostarczenia Towaru, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku wadliwych danych, sklep Outletowo.pl zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem, przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia.
4.7. Cenniki Towarów na stronie Sklepu Internetowego mają charakter zmienny. Wiążąca dla Klienta oraz Outletowo.pl jest cena Towaru, wynikająca z cennika z chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
4.8. Maksymalna wartość Towarów objętych jednym Zamówieniem płatnym za pobraniem nie może wynosić więcej niż 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych)

 

5. Ceny Towarów i Koszt dostawy:
 

5.1. Przy każdym Towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym Outletowo.pl. podawana jest cena sprzedaży. Cena ta, podawana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT, lecz nie zawiera kosztów dostawy, ani kosztów zwrotu w przypadku braku odbioru Towaru przez Klienta. 
5.2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności o metody dostawy. 
5.3. Szczegółowy cennik kosztów dostawy można znaleźć na stronie: Outletowo.pl 
5.4. Zmiany cen Towarów w Sklepie Internetowym Outletowo.pl, wprowadzone po złożeniu Zamówienia, nie będą wpływać na złożone już przez Klienta i zaakceptowane przez Outletowo.pl  Zamówienie.
5.5. Outletowo.pl, zastrzega sobie prawo organizowania jednorazowych, lub cyklicznych promocji, na prezentowane Towary, lub grupy Towarów. Informacja o obowiązującej w danym dniu promocji zostanie, każdorazowo umieszczona na stronie Sklepu Internetowego. Każda promocja będzie odbywała się zgodnie z odrębnym regulaminem obowiązującym do danej promocji. Promocje w Sklepie Outletowo.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

6. Koszty zwrotów Towaru
 

6.1. Koszt zwrotu wadliwego Towaru, w przypadku uwzględnienia reklamacji ponosi Sprzedający. 
6.2. Koszt zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, przy dostarczeniu przez Sprzedającego niewadliwego Towaru – ponosi Klient. 
6.3. Klient ponosi także koszt zwrotu nieodebranego w terminie przez siebie Towaru. 

 

7. Formy płatności:
 

7.1. Sklep Internetowy dopuszcza wskazane niżej formy płatności: 
7.1.1. Dotpay, 
7.1.2. Przelew bankowy, 
7.1.3. Płatność za pobraniem, 
7.2. Wyboru dogodnej dla siebie formy płatności dokonuje każdorazowo Klient, klikając w trakcie składania Zamówienia odpowiednią ikonkę, na stronie www.outleotowo.pl.
7.3. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE: opłata za Towar dokonywana jest przy odbiorze przesyłki - płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi. Ta forma płatności możliwa jest wyłącznie w przypadku wybrania dostawy firmą kurierską.
7.4. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym Zamówieniu.
7.5. Zamówienie będzie wadliwie złożone i Umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, w każdym przypadku gdy:
7.5.1. Klient wybrał płatność należności przez serwis Przelewy24, a transakcja nie została autoryzowana (zaakceptowana);
7.5.2. Klient wybrał płatność przelewem, a  należność nie wpłynęła na konto Outletowo.pl. w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia;
7.5.3. Klient wybrał płatność przy odbiorze i nie uiścił należności kurierowi przy odbiorze;
7.5.4. Klient podał nieprawdziwe dane teleadresowe uniemożliwiające prawidłową realizację świadczeń.

 

8. Dostawa i czas realizacji zamówienia
 

8.1. Wszystkie zaakceptowane przez nas (Outletowo.pl) Zamówienia dostarczane są do Klienta przez firmę kurierską lub operatora pocztowego.
8.2. Przy każdym Towarze, zgodnie z funkcjonalnością naszego Sklepu Internetowego, podany jest maksymalny czas realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy, przy czym podany czas obejmuje dni od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od wybranego sposobu płatności. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się:
8.2.1. w wypadku płatności KARTĄ PŁATNICZĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM - w momencie otrzymania przez sklep Outletowo.pl autoryzacji wpłaty Klienta w systemie Przelewy24;
8.2.2. w wypadku wyboru formy płatności PRZY ODBIORZE - w momencie wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale 4.4. niniejszego Regulaminu;
8.2.3. w wypadku wyboru formy płatności PRZELEWEM ZWYKŁYM - w momencie zaksięgowania wpłaty za Zamówienie na koncie Outletowo.
8.2.4. Do czasu realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy należy doliczyć 1 dzień na doręczenie Towaru. 
8.3. Wszyscy Klienci będą informowani przy pomocy wiadomości e-mail o aktualnym stanie realizacji  zamówienia. Dodatkowo Klienci posiadający Konto Klienta, informacje o zamówieniu znajdą w zakładce MOJE KONTO-Twoje zamówienia na stronie www.outletowo.pl.
8.4. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.
8.5. W przypadku otrzymania przez Klienta Towaru w uszkodzonym opakowaniu, zaleca się opisać ten fakt przy odbiorze przesyłki od kuriera i zgłosić go nam (Outletowo.pl) za pośrednictwem poczty e-mail na adres:  OutletowoSklep@wp.pl
8.6. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji będziemy informowali Klienta o problemie i sposobie jego rozwiązania na adres mailowy podany w Zamówieniu.
 

9. Reklamacje
 

9.1. Outletowo odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów, zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym aktualnym brzmieniem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz aktualnym brzmieniem ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. 
9.2. Odpowiadamy za wady fizyczne Towaru, istniejące w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, polegające na niezgodności Towaru z umową.
9.3. Klient składając reklamację ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie www.outletowo.pl
9.4. W przypadku Reklamacji koniecznym jest odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na wskazany w treści niniejszego Regulaminu adres do reklamacji. Reklamacje wysłane na inny niż wskazany wyżej adres do reklamacji, nie będą rozpatrywane. 
9.5. Rozpatrujemy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
9.6. W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Klienta, wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe lub będzie wymagało to poniesienia przez nas nadmiernych kosztów, wówczas Outleetowo.pl, w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Internetowym towary do wyboru.
9.7. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu przywołanych w niniejszym Regulaminie ustaw, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania, jednakże regulacje dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługujące Konsumentom, stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach Konsumentów.  
9.8. Wszelkie pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email:  OutletowoSklep@wp.pl
9.9. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (np. problemy z rejestracją konta) prosimy zgłaszać na adres sklep@outletowo.pl
 

10. Odstąpienie od umowy
 

10.1. Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony Towar będący w niezmienionym stanie. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na nasz adres: sklep@outletowo.pl , Outletowo , Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumenta, stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
10.2. Chcący odstąpić od umowy Konsument, lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, ma prawo skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdującego się na naszej stronie internetowej www.outletowo.pl . 
10.3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta,  nie ponosi kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania Towaru do Sklepu Internetowego.
10.4. Konsument lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, obowiązany jest wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odesłać Towar, wraz z kopią oświadczenia o odstąpieniu, na adres: Outletowo Radziątków 12 B, 97-371, z dopiskiem: „ZWROT – ODSTĄPIENIE”, lub paczkomat ,  OutletowoSklep@wp.pl , tel: 508542064
10.5. Przekroczenie 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, skutkować będzie brakiem możliwości odstąpienia od umowy.
10.6. Zwrot ceny sprzedaży, jeżeli została już uiszczona, nastąpi niezwłocznie zgodnie ze sposobem płatności. 

11. Zwrot należności Klientom
 

11.1 Mogą się zdarzyć sytuacje, w których zwrócimy wpłacone nam pieniądze, a stanie się tak w następujących przypadkach: 
11.1.1. anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją;
11.1.2. zwrotu Towaru, wskutek odstąpienia od umowy.
11.1.3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Towaru na nowy i braku dalszych ustaleń.
11.2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta), za pomocą, których Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, lub przekazem pocztowym.

 

12. Dane Osobowe:
 

12.1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów Outletowo.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

13. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 

13.1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej jako: "RODO" ) poniżej przedstawiamy informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych:

13.2. Administrator danych osobowych
13.2.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Outletowo  - zwany dalej Administratorem.

13.3. Cele i podstawy przetwarzania:
13.3.1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności: w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane konieczne do zawarcia umowy wskazane są w formularzu kontaktowym) - (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania naszymi Towarami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej firmy itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania, jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne lub w przypadku lub udzielona przez Ciebie odrębna „Zgoda” np. w celu wysłania Tobie informacji handlowych tzw. newsletter lub stosowania przez nas marketingu bezpośredniego.   Podanie danych osobowych w przypadku chęci zawarcia Umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

13.4. Okres przechowywania danych:
13.4.1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do: po sprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenie ewentualnych roszczeń przysługujących firmie Outletowo.pl, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych), Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Twoje dane osobowe przetwarzana na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czas jej odwołania.

13.5. Podstawy prawne podjęcia działań:
13.5.1. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, uzasadniony interes Administratora,

13.6. Odbiorcy danych:
13.6.1. Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.
13.6.2. Firmy kurierskie i operator pocztowy, 
13.6.3. Właściwe Urzędy Skarbowe, w prawem przewidzianych sytuacjach, 
13.6.4. Instytucje finansowe pośredniczące w realizacji płatności, 

13.7. Prawo do sprzeciwu
13.7.1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

13.8. Prawa osób, których dane dotyczą:
13.8.1. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
13.8.1.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
13.8.1.2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
13.8.1.3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
13.8.1.4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
13.8.1.5. prawo do przenoszenia danych;
13.8.1.6. prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
13.8.1.7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13.9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
13.9.1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez nas polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

13.10. Administrator Danych Osobowych:
13.10.1. Pytania dotyczące ochrony danych w Outletowo.pl można w każdej chwili kierować do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych. Jest on dostępny pod adresem OutletowoSklep@wp.pl

13.11. Pliki cookies:
13.11.1. Administrator zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu Internetowego Outletowo.pl. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze Sklepu Internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach: utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, wyświetlanie dostosowanych do użytkownika reklam remarketingowych. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie
 

14. Postanowienia końcowe
 

14.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Outletowo.pl, w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie Klientowi, akceptacji zamówienia w formie e-maila oraz przesłanego wraz z Towarem paragonu fiskalnego wskazującego na sprzedawcę, Towar, cenę, ilość nabytego Towaru.
14.2. Do korzystania z usług Sklepu Klient we własnym zakresie obowiązany jest uzyskać możliwość dostępu do sieci Internet oraz korzystania z urządzeń i wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www.
14.3. Regulamin niniejszy w żaden sposób, nie ogranicza praw przyznanych Konsumentom i Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej ustawodawstwo.
14.4. Wszystkie prawa do zdjęć oraz materiałów video zamieszczonych na stronie www.outletowo.pl przysługują Outleotowo.pl. Zabrania się wykorzystania ich na jakimkolwiek polu eksploatacji.
14.5. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibą Sprzedawcy. 
14.6. Regulamin po jego aktualizacji obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 roku.

 

Producenci

DARMOWA
przesyłka
OBSŁUGA
klienta
BEZPIECZNE
płatności
ZAUFANIE
klientów

Ornare sed consequat

$ 95.00$ 81.00

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.

Availability: In Stock

Quantity:

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu