regulamin newsletter

 

Regulamin


Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy OUTLETOWO.PL oraz prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia stosownej umowy drogą elektroniczną. Podmiot korzystający z oferty sklepu internetowego jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami od momentu złożenia zamówienia.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Stronami umowy są:
 2. Właściciel sklepu internetowego OUTLETOWO.PL, prowadzonego pod adresem URL http://outletowo.pl/ firma „Ruben Gonzalez”, z siedzibą w Sopocie, przy ul. Andersa 29/1, wpisaną do ewidencji przedsiębiorców, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sopot pod  numerem ewidencyjnym 17354, nr NIP 879-103-98-98,  PKD 47.91.Z, zwany poniżej SPRZEDAJĄCYM.
 3. Osoba składająca zamówienie, zwana poniżej KUPUJĄCYM.
 4. KUPUJĄCYM mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.3. Sklep internetowy OUTLETOWO.PL prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Na zdjęciach prezentowanych towarów kolorystyka może w nieznacznym stopniu odbiegać od rzeczywistego wyglądu. Dotyczy to również innych parametrów, w szczególności proporcji, które mogą ulec zafałszowaniu ze względu na indywidualne ustawienia komputera KUPUJĄCEGO albo rodzaj łącza internetowego.

 

 

II. ZAMÓWIENIA


 1. Zamówienia na oferowany towar przyjmowane są na stronie internetowej sklepu (wypełnienie przez KUPUJĄCEGO formularza zamówienia lub poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej - formularz kontaktowy) oraz za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro.
 2. W formularzu zamówienia KUPUJĄCY, każdorazowo zamieszcza wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia dane osobowe konieczne do wystawienia dokumentu sprzedaży, informacje o adresie odbiorcy, adresie poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 3. SRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia albo pozostawienia zamówienia bez realizacji w przypadku wątpliwości co do intencji KUPUJĄCEGO, a w szczególności, gdy dane, o których mowa w pkt 2, będą niepełne lub nieprawdziwe. Dotyczy to również błędów zawartych w formularzu wypełnionym przez KUPUJĄCEGO.
 4. KUPUJĄCY może dokonać rejestracji w sklepie wykorzystując odpowiedni odnośnik „Rejestracja nowego konta” zamieszczony na stronie internetowej sklepu, co pozwala na zalogowanie się i składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia, o którym mowa w pkt. 1. Składanie zamówień w tym trybie nie wyłącza ważności postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 6. Po złożeniu zamówienia, KUPUJĄCY otrzyma na swój, podany w zamówieniu adres e-mailowy, informację z  potwierdzeniem zamówienia i przyjęciem go do realizacji. Przy zamówieniach złożonych w dni wolne od pracy, procedura potwierdzenia zamówienia zostanie rozpoczęta pierwszego dnia roboczego. SPRZEDAJĄCY poinformuje również KUPUJĄCEGO, o wysokości należności za towar, kosztach przesyłki oraz o numerze konta bankowego, na które KUPUJĄCY wpłaca należność. 
 7. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY zostanie o tym fakcie powiadomiony. W tej sytuacji KUPUJĄCEMU przysługuje prawo do anulowania lub zmiany zamówienia.

 

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA


 1. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym SRZEDAJĄCEGO należności za zamówiony towar. Zamówienia, za które należność nie wpłynie na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, nie będą realizowane.
 2. Wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym SPRZEDAJĄCEGO (dotyczy przepłaty na konto). W przypadku wyboru płatności za pobraniem, wysyłka jest realizowana w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia.
 3. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej SA pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub na życzenie KUPUJĄCEGO przesyłką kurierską.
 4. Koszt przesyłki pokrywa KUPUJĄCY. Ceny przesyłek dokładnie opisane zostały w dziale "Informacje" pod hasłem "Koszty wysyłki" na stronie interenetowej sklepu.
  W uzasadnionych sytuacjach (ciężar, objętość, kształt produktu) koszt przesyłki może ulec zmianie.
 5. Koszty przesyłek wynikłe z błędnej realizacji zamówienia przez sklep internetowy pokrywa SPRZEDAJĄCY.
 6. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dane adresowe podane przez KUPUJĄCEGO są błędne lub niepełne. Również wtedy, gdy przesyłka nie została odebrana przez KUPUJĄCEGO w terminie. Ponowne wysłanie zamówionego towaru jest możliwe dopiero po opłaceniu przez KUPUJĄCEGO kosztów ponownej przesyłki i pokryciu kosztów dostarczenia zwrotu.
 7. Na życzenie KUPUJĄCEGO istnieje możliwość odbioru zakupionego towaru osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze SPRZEDAJĄCYM.
 8. Do każdego zrealizowanego zamówienia SPRZEDAJĄCY wystawia dokument sprzedaży w formie uproszczonego rachunku.
 9. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu przesyłki powstałe z winy spedytora.

 

 

IV. PŁATNOŚCI


 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta potwierdzonego zamówienia.
 2. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów i wycofania towarów z obrotu bez podania przyczyny.
 3. Formy płatności akceptowane przez SPRZEDAJĄCEGO to:
  • przedpłata na konto – dokonanie przelewu w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, oraz
  • przesyłka płatna przy odbiorze (za pobraniem)

 

 

V. ZWROTY I WYMIANA TOWARU


REGULACJE PRAWNE:

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, wraz z dowodem zakupu oraz  powinien posiadać komplet metek,  a sam produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania.

W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonym od daty odstąpienia od umowy przez Klienta.

 

ZWROT PIENIĘDZY:

Zwrotu pieniędzy dokonujemy w ciągu kilku dni po dostarczeniu przesyłki zwrotnej. Po jej otrzymaniu, w ciągu nie później niż 7 dni roboczych, sklep dokona zwrotu zapłaty.

 Sposób otrzymania należności zależy od sposobu w jaki Państwo dokonaliście płatności:

·         PŁATNOŚĆ Z GÓRY- wartość zwracanych artykułów zostanie przelana na konto z którego dokonano płatności

·         PŁATNOŚĆ  ZA POBRANIEM- wartość zwracanych artykułów zostanie przelana na podane przez Państwa konto

 

        UWAGI:

         Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

VI. REKLAMACJE

 1. Na wszystkie towary zakupione w sklepie SPRZEDAJĄCY udziela gwarancji. Proces składania reklamacji oraz ich rozpatrywania opisany został dokładnie w dziale "Informacja" pod hasłem "Reklamacje".

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. SPRZEDAJĄCY chroni dane osobowe KUPUJĄCEGO zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom do tego nieuprawnionym. Wykorzystywane są tylko do realizacji zamówień i w przypadku subskrypcji newslettera - do informowania o nowościach.
 2. Zgodnie z ustawą, KUPUJĄCY ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

VIII. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany regulaminu;
  • odmowy realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od SPRZEDAJĄCEGO, bez obowiązku podawania przyczyny;
  • zmiany asortymentu bez podawania przyczyny;
  • zmiany cen towarów bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed zmianą cen mogą być realizowane w cenach obowiązujących w dniu złożenia przez KUPUJĄCEGO potwierdzonego zamówienia;
  • przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania;
  • okresowego zamknięcia sklepu
 2. Wszystkie zdjęcia i teksty umieszczone na stronach sklepu internetowego www.outletowo.pl są własnością firmy pod tą sama nazwą. Kopiowanie ich bez zgody właściciela jest zabronione.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca siedziby SPRZEDAJĄCEGO.

 

 

 

 

ZASADY ZAKUPU ZA POŚREDNICTWEM PORTALU AUKCYJNEGO ALLEGRO.

 

ETAPY REALIZACJI TRANSAKCJI


Po zakupie towaru

 

Po wygranej aukcji w wyniku LICYTACJI lub wyboru opcji KUP TERAZ! prosimy o wypełnienie FORMULARZA OPCJI DOSTAWY. Formularz ten znajduje się w wiadomości e-mail z podsumowaniem transakcji oraz dostępny jest również po zalogowaniu się do swojego konta allegro ( należy przejść do zakładki Moje Allegro > Moje zakupy > Aukcje i Kup Teraz: Kupione i przy tytule wygranej aukcji znajduje się jako opcja FORMULARZ OPCJI DOSTAWY). Dzięki temu będziemy posiadać wszystkie informacje niezbędne do sprawnego zrealizowania transakcji w jednym miejscu.
W formularzu prosimy o wypełnienie następujących pól:

 1. Wybór FORMY PŁATNOŚCI i ODBIORU - koszty są następujące:

  PŁATNOŚĆ Z GÓRY:
  • - przesyłka kurierska – 9,90zł
  • - odbiór osobisty - tylko koszty towaru
  • W przypadku przelewu na konto wpłacasz KWOTĘ ZA TOWAR + KOSZT PRZESYŁKI
   na nasze konto:
   mBank : 55 1140 2004 0000 3102 6618 4978
   w tytule przelewu koniecznie podaj NICK z allegro i NUMER aukcji

  PŁACĘ Z ALLEGRO:
  nastąpi przekierowanie do formularza zapłaty gdzie wykonana wpłata na nasze konto zostanie przelana natychmiast
  - tutaj dostępne są opcje takie jak opisane w przypadku płatności z góry

  PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE:

  - przesyłka za pobraniem – 14,90zł

 2. ADRES DO WYSYŁKI
  • jeśli chcesz aby zamówiony towar trafił pod inny adres niż umieściłeś w allegro wystarczy wpisać go w tym polu w formularzu

 3. FAKTURA VAT
  • domyślnie do wszystkich sprzedawanych rzeczy wystawiamy paragon, który stanowi dowód zakupu konieczny przy ewentualnej wymianie, zwrocie czy reklamacji towaru. Jeśli życzysz sobie otrzymać Fakturę VAT wpisz dane do faktury w tym polu formularza

 4. WIADOMOŚĆ DO SPRZEDAJĄCEGO
  • jeżeli masz jakieś uwagi odnośnie wysyłki wpisz je w tym miejscu

Po wypełnieniu formularza należy go wysłać. Aby mieć pewność że formularz został wysłany poczekaj na kopię formularza która powinna przyjść na Twoją skrzynkę pocztową

 

Terminy NADAWANIA PACZEK i ODBIORU OSOBISTEGO:

 • paczki wysyłane w przypadku wyboru płatności z góry - nadajemy w ciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty
 • paczki wysyłane w przypadku wyboru płatności przy odbiorze - nadajemy maksymalnie 2 dni od chwili przyjęcia zlecenia

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel